INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Archiwista zakładowy

Kod: 441402

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Archiwista zakładowy 441402

 • Archiwista.
 • Pracownik biurowy ds. archiwizowania.
 • Specjalista ds. archiwizacji.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 4415 Filing and copying clerks.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Monika Jagiełło – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Hanna Krajewska – Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Anna Owczarek – Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o., Gdańsk.
 • Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:

 • Anna Owsicka – Centrum Onkologii, Gliwice.
 • Dorota Wójcik – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Ewa Rosowska-Jakubczyk – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa.
 • Krzysztof Stryjkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Poznań.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę