INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

Kod: 311501

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów 311501

 • Diagnosta pojazdów.
 • Diagnosta samochodowy.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3115 Mechanical engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Radosław Niemczewski – Stacja Kontroli Pojazdów i Serwis Pojazdów CKP, Pleszew.
 • Jan Pałka – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Mikołów.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Marcin Kowalik – Centrum Edukacji Zawodowej, Stalowa Wola.
 • Gracjan Piersa – Fundacja Instytut Patrium, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Jerzy Gorgoń – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Radom.
 • Mariusz Szymańczak – Radomska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę