INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inżynier pożarnictwa

Kod: 214910

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Inżynier pożarnictwa 214910

 • Inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego.
 • Oficer pożarnictwa.
 • Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Strażak.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2149 – Engineering professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Jarosław Chodnicki – Zakładowa Służba Ratownicza, Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A., Gdańsk.
 • Artur Wakuła – Komenda Miejska PSP w Siedlcach, Siedlce.
 • Karolina Pawłowska-Cyprysiak – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – BIP, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:

 • Artur Ankowski – Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa.
 • Zbigniew Szulc – Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Dorota Brzezińska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP.
 • Bartłomiej Mickiewicz – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę