INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inspektor kontroli handlu i usług

Kod: 335905

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Inspektor kontroli handlu i usług 335905

 • Inspektor handlu i usług.
 • Inspektor inspekcji handlowej.
 • Kontroler handlu i usług.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3359 Regulatory government associate professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa. Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Łukasz Kapica – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Grażyna Theiss – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Bydgoszcz.
 • Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:

 • Adam Gerula – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu, Przemyśl.
 • Janusz Soból – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF, Olsztyn.
 • Halina Maras-Pawliszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Kluczbork.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę