INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter systemów suchej zabudowy

Kod: 712902

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Monter systemów suchej zabudowy 712902

 • Monter zabudowy.
 • Monter suchej zabudowy.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7111 – House builders.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja F – Budownictwo.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projektach:
  • PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
  • Programu Leonardo da Vinci (2010-1-PL1-LEO05-11472) „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach – SkillsUp” (20112012),
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Danuta Jasińska WIW Sp. z o.o., Warszawa.
 • Teresa Jaszczyk – Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom.
 • Sylwester Wesołowski – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Symela Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Joanna Tomczyńska Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Witold Kapusta – Firma Budowlana WITBUD, Radom.
 • Sylwester Karbowiak – TS Polska Sp. z o.o., Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Krzysztof Baranowski – Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa.
 • Jakub Kus – Związek Zawodowy Budowlani, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę