INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pracownik sortowania przesyłek i towarów

Kod: 432105

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pracownik sortowania przesyłek i towarów 432105

 • Sortowacz przesyłek i towarów.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 4321 Stock clerks.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w kwietniu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Sergiusz Kholmyshev – Instar Projects Logistics, Warszawa.
 • Valery Kochin – Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o., Warszawa.
 • Dominika Korzeniowska – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa.
 • Klaudia Gumieniak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Ewelina Keller – UP Warszawa 7, Warszawa.
 • Katarzyna Kołumbajew – Poczta Polska S.A., Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Barbara Keller – Związek Zawodowy Pracowników Dyrekcji Poczty Polskiej S.A., Warszawa.
 • Andrzej Stępnikowski – Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę