INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rezydent biura turystycznego

Kod: 422102

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Rezydent biura turystycznego 422102

 • Opiekun wycieczki.
 • Pilot wycieczki.
 • Pracownik biura podróży.
 • Przedstawiciel organizatora turystyki.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 4221 Travel consultants and clerks.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja N – Działalność w zakresie administrowania i działalności wspierającej.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Anna Lac – Biuro Podróży Al-Travel, Kowale.
 • Rafał Ryszelewski – Biuro Turystyczne RAFTUR, Łodzi.
 • Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Monika Jagiełło – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:

 • Maria Chomka – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Krzysztof Kwiatkowski – Biuro Usług Lingwistycznych IDIOMA Krzysztof Kwiatkowski, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Bogusław Mazur – ekspert niezależny.
 • Daria Kieraszewicz – ekspert niezależny.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę