INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista ochrony środowiska

Kod: 213303

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista ochrony środowiska 213303

 • Specjalista do spraw ochrony środowiska.
 • Pracownik ochrony środowiska.
 • Pełnomocnik do spraw ochrony środowiska.
 • Pracownik do spraw systemu zarządzania środowiskiem.
 • Kierownik do spraw ochrony środowiska.
 • Ekspert z zakresu ochrony środowiska.
 • Inspektor ds. ochrony środowiska.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2133 Environmental Protection Professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność Profesjonalna, Naukowa i Techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Michał Jan Cichy – Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, Katowice.
 • Joanna Jakubowska-Wójcik – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Warszawa.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Paweł Religa – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego, Radom.
 • Marek Krzemiński – Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Hanna Marliere – Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa.
 • Małgorzata Mickiewicz – Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, Izabelin.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę