INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista kontroli jakości

Kod: 214109

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista kontroli jakości 214109

 • Auditor kontroli jakości.
 • Inspektor do spraw kontroli jakości.
 • Inżynier do spraw kontroli jakości.
 • Kontroler jakości.
 • Pełnomocnik ds. kontroli jakości.
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2141 Industrial and production engineers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Marcin Budzewski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Anna Marianna Wójcikowska – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.
 • Michał Kaczmarek – Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kowalski, Sieraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:

 • Ewa Urbanek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.
 • Lidia Gruza-Matyjaszko – Instytut Energetyki, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Małgorzata Sidor-Rządkowska – Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Warszawa.
 • Przemysław Ilczuk – Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę