INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

Kod: 241309

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych 241309

 • Agent ubezpieczeniowy.
 • Doradca do spraw ubezpieczeń na życie.
 • Doradca do spraw ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Konsultant do spraw ubezpieczeń medycznych.
 • Konsultant do spraw ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Specjalista do spraw sprzedaży pakietów medycznych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2413 Financial analysts.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Adam Bubrowiecki – Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Dzierzgoń.
 • Marcin Górecki – Mo Marcin Górecki, Warszawa.
 • Ewa Piotrowicz – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Natalia Siuda-Piotrowska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:

 • Dariusz Dobosz – Uniwersum, Elbląg.
 • Aleksandra Dombrowska – Ubezpieczenia, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Ewa Kawczyńska-Kiełbasa – Zespół Szkół Nr 1, Zgierz.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę