INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych

Kod: 242218

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych 242218

 • Analityk.
 • Badacz ekonomiczny.
 • Badacz społeczno-ekonomiczny.
 • Badacz społeczny.
 • Specjalista do spraw badań społecznych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2422 Policy administration professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M − Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Katarzyna Mirkowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Alicja Zajączkowska – PrePost Consulting, Gdańsk.
 • Magdalena Żadkowska – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Bartosz Krawczyński – Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk.
 • Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Monika Bartosiewicz-Niziołek − Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa.
 • Emilia Drozd-Kochanowicz − Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę