INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw integracji europejskiej

Kod: 242219

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista do spraw integracji europejskiej 242219

 • Doradca do spraw integracji europejskiej.
 • Doradca europejski.
 • Ekspert ds. integracji europejskiej.
 • Konsultant funduszy europejskich.
 • Konsultant w dziedzinie integracji europejskiej.
 • Specjalista ds. europejskich.
 • Specjalista ds. funduszy unijnych.
 • Specjalista ds. funduszy unijnych i programów.
 • Specjalista ds. kontaktów zagranicznych.
 • Specjalista ds. Unii Europejskiej.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2422 Policy administration professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju i czerwcu 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Katarzyna Miszczak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm.
 • Anna Rusinowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Andrzej Stępnikowski – Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Aleksandra Ścibich-Kopiec – Krakchemia S.A., Kraków.
 • Marek Wasilewski – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Gliwice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Michał Butkiewicz – Edukacja i Praca, Warszawa.
 • Wojciech Jabłoński – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę