INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista komunikacji społecznej

Kod: 263510

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista komunikacji społecznej 263510

 • Specjalista do spraw Social Media.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2635 Social work and counselling professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Małgorzata Brola – Kuratorium Oświaty w Warszawie, Warszawa.
 • Klaudia Gumieniak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Karolina Sienkiewicz – Instytut Analiz Rynku Pracy, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Sergiusz Magonow – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Magdalena Twardowska – Urząd M. St. Warszawa, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Przemysław Ilczuk – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Małgorzata Sidor-Rządkowska – Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę