INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sadownik

Kod: 611203

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Sadownik 611203

 • Ogrodnik.
 • Plantator borówek.
 • Plantator malin.
 • Plantator owoców jagodowych.
 • Pracownik w gospodarstwie sadowniczym.
 • Producent owoców.
 • Rolnik produkcji sadowniczej.
 • Sadownik szkółkarz.
 • Sadownik uprawa drzew owocowych.
 • Sadownik uprawa krzewów owocowych.
 • Sadownik uprawa winorośli.
 • Sadownik uprawy wielokierunkowe.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 6112 Tree and shrub crop growers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Rafał Kozik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego, Kraków.
 • Sylwester Nawara – Gospodarstwo Rolne Sylwester Nawara, Strzałków.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Bartłomiej Mela – Gospodarstwo Sadowniczo-Rolne Bartłomiej Mela, Białośliwie.
 • Norbert Mortas – Polimex Budownictwo, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Tomasz Kaczmarek – Europejskie Centrum Owocowe w Warszawie.
 • Magdalena Przerwa – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR), Oddział w Radomiu.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę